ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A(z) Magyar Neuroradiológiai Társaság (székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6.), a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Egyesület”) ezúton tájékoztatja Önt, hogy az Ön (a továbbiakban úgyis mint: „Érintett”) személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

 1. Adatkezelő elérhetőségei adatai:

Név: Magyar Neuroradiológiai Társaság

Székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6.

Telefonszám: +36303958838 (Dr. Szabó Ádám)

Adatkezelő képviselőjének adatai:

Név: Dr. Szikora István elnök  

Cím: 1083 Budapest, Balassa u. 6.

Email cím: info@mnrt.hu

Amennyiben kérdése lenne jelen Tájékoztatóval kapcsolódóan, vagy a jelen Tájékoztató szerinti jogait kívánja gyakorolni, úgy kérjük a fenti elérhetőségek valamelyikén keresztül vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelővel, aki készséggel áll az Ön rendelkezésére.

 1. Adatkezelő adatvédelmi kötelezettségvállalása:

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban foglalt előírásokat magára nézve kötelezőnek tekinti. Az Adatkezelő vállalja, hogy az adatkezelésre vonatkozó valamennyi hatályos jogszabályt betartja, különösen az Európai Parlament és a Tanács adatvédelemre vonatkozó 2016/679 rendeletét („GDPR”). Az Adatkezelő fenntartja a jogot jelen Tájékoztató bármikori megváltoztatására, és az esetleges változásokról kellő időben értesíti Önt.

III. Adatkezelésre vonatkozó információk:

Adatkezelés célja: Érintettek köre Adatkezelés jogalapja: Kezelt adatok köre: Adatkezelés időtartama: Esetleges címzettek: Adatszolgáltatás elmaradásának következménye:
3.1. Egyesületi tagság nyilvántartása Egyesületi tagok Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése Név, lakcím, anyja neve, Egyesületbe való befizetésekre (pl. tagdíj) vonatkozó adatok, Egyesület szerveiben betöltött tagsággal/tisztséggel összefüggő adatok (pl. további személyazonosító adatok, összeférhetetlenségi adatok, költségelszámolással kapcsolatos adatok), Egyesületi tagság megszűnésétől számított nyolc (8) év Adatkezelő részére rendszergazdai, ügyvédi, könyvelési és bérszámfejtési szolgáltatást teljesítő személyek. Ön nem lehet az Egyesület tagja
3.2. Kapcsolattartás: Adatkezelő és az Érintett vagy harmadik személy közötti szerződéses vagy egyéb kommunikáció hatékony lebonyolítása. Egyesület szerződéses partnerei és az Egyesület tagjai részéről eljáró magánszemélyek Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése. Ezen jogos érdek: Adatkezelő tevékenységének és kommunikáció elősegítése, hatékony lebonyolítása. Név, munkakör, telefonszám, cím, email cím, esetlegesen online fiókba való bejelentkezéshez szükséges adatok (pl. email cím, jelszó), egyéb esetleges elérhetőségi adatok. Tagok esetén: az Egyesületi tagság megszűnéséig. Szerződés partnerek kontakt adatai esetén: Adatkezelővel kötött szerződés megszűnéséig, vagy szerződéskötés sikertelensége esetén a szerződéses egyeztetés végéig, kivéve ha az Érintett jogviszonya korábban megszűnik azon személynél, akinek részéről kontaktként szerepel, mely esetben az ezen jogviszony megszűnéséről való tájékoztatás időpontjáig. Adatkezelő részére rendszergazdai, ügyvédi, könyvelési és bérszámfejtési szolgáltatást teljesítő személyek. Egyesületet érintő kommunikációt, tevékenységet vagy a szerződéseket részben vagy egészben nem, vagy csak hibásan, késedelmesen lehet lebonyolítani.
3.3. Redezvényen (pl. konferencián, kongresszuson) történő részvétellel kapcsolatos adatkezelés Rendezvényen résztvevők Magánszemély megrendelő esetén: az Érintettel kötött szerződés teljesítése.

Jogi személy megrendelő esetén: megrendelő jogos érdeke. Ezen érdek: megrendelés teljesítése.

Név, munkakör, munkáltató, telefonszám, cím, email cím, szállás megrendeléséhez szükséges esetleges egyéb adatok (pl. életkor, együtt utazók nevei, életkora, igényelt többletszolgáltatások), részvételi díjjal és annak támogatásával kapcsolatos adatok (pl. támogató neve, címe, támogatás összege). Magánszemély megrendelő esetén a szerződés teljesítésének befejezésétől számított nyolc (8) év.

Jogi személy megrendelő esetén: a szerződés teljesítésének befejezéséig.

Adott rendezvény kapcsán rendezvényszervezési, szállás-, vendéglátóipari, személyszállítási szolgáltatást, és az Adatkezelő részére rendszergazdai, ügyvédi, könyvelési és bérszámfejtési szolgáltatást teljesítő személyek. Ön az Egyesülethez kapcsolódó rendezvényen nem vehet részt.
3.4. Hírlevelek küldése: e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, mely tartalmazhat aktuális híreket, információkat, gazdasági reklámot, nyereményjátékot és piackutatást is Hírlevélre feliratkozók Ön önkéntes hozzájárulása. Ugyanakkor Ön jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, mely azonban nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. E-mail cím vagy egyéb elektronikus azonosító, jelszó vagy egyéb kód Ön hírlevélről való leiratkozásáig, de legfeljebb az Ön utolsó aktivitásától (pl. hírlevélre kattintás) számított öt (5) év elteltéig. Adatkezelő részére rendszergazdai szolgáltatást teljesítő személyek. Ön az Egyesület híreiről (pl. eseményekről) nem értesül.
3.5. A www.mnrt.hu honlap süti adatkezelése: az érintettek azonosítása, nyomon követése és egymástól való megkülönböztetése, felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, annak során megadott adatok tárolása, adatvesztés megakadályozása, webanalitikai788 elemzések Honlap látogatói Ön önkéntes hozzájárulása. Ugyanakkor Ön jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, mely azonban nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. Időpont, dátum, azonosítószám, korábban meglátogatott weboldalak. Ön hozzájárulásának visszavonásáig. A sütit Ön képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. Adatkezelő részére rendszergazdai szolgáltatást teljesítő személyek. Ön nem vagy csak korlátozottan képes használni a weboldalt illetve annak funkcióit, szolgáltatásait.

A fenti adatkezelések során az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.

Az Adatkezelő csak a 3.3. pontban megjelölt adatokat és csak akkor továbbíthatja harmadik országba, ha az adott rendezvény kapcsán rendezvényszervezési, szállás-, vendéglátóipari vagy személyszállítási szolgáltatást nyújtó személy harmadik országban található. Ilyen esetre Ön a jelen Tájékoztató elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatai ilyen harmadik országbeli személyek részére átadhatók és/vagy hozzáférhetővé tehetők még akkor is, ha ezen harmadik országban az adatvédelem alacsonyabb szintű, így különösen ahol a GDPR alapelvei nem érvényesülnek és az érintettek jogainak gyakorlása nem biztosított.

 1. Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Önt a személyes adatai kezelése kapcsán az alábbi jogok is megilletik:

4.1. Hozzáférési jog:

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokról és az adatkezeléssel kapcsolatos információkról (pl. adatkezelés célja, adatok kategóriái, címzettek, adatok tárolásának tervezett időtartama, adatok gyűjtésének forrása, esetleges automatizált döntéshozatalra vagy profilalkotásra vonatkozó információk, harmadik országra történő adattovábbítás esetén alkalmazott adatvédelmi garanciák) tájékoztatást kapjon.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok egy példányának másolatát kérésre az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat elektronikus formátumban kell rendelkezésére bocsátani, kivéve, ha Ön kifejezetten másként kéri.

4.2. Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

4.3. Törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérje a kezelt személyes adatai törlését, melyet az Adatkezelő az alábbi esetekben köteles indokolatlan késedelem nélkül teljesíteni:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. Ön tiltakozik az adatkezelése ellen és a megfelelő feltételek fennállnak a törléshez;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelte az Adatkezelő;
 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

4.4. Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérje az Adatkezelőtől az adatkezelés korlátozását, melyet az Adatkezelő az alábbi esetekben köteles teljesíteni

 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és Ön nem kéri az adatok törlését, ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja Önt.

4.5. Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, de csak abban az esetben, ha az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve a profilalkotást is.

Ebben az esetben az Adatkezelő csak akkor kezelheti tovább az Ön adatait, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

4.6. Adathordozhatósághoz való jog

Önt csak és kizárólag akkor illeti meg ez a jog, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy az Önnel kötött szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik. Ilyen esetben Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül. Ön jogosult arra is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

4.7. Adatkezelőre irányadó eljárási szabályok az Ön jogainak gyakorlása esetén:

Kérjük, hogy a jogai gyakorlására irányuló kérelmeket az Adatkezelőhöz legyen szíves benyújtani az I. pontban megjelölt elérhetőségeken.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és adott esetben a kérelmek számát, további két hónappal meghosszabbítható. amelyről Önt tájékoztatni kell. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére az Adatkezelő tájékoztatja Önt ezen címzettekről.

 1. Ön jogorvoslati joga:

5.1. Panasz az adatvédelmi tisztviselőhöz/tanácsadóhoz:

Amennyiben a személyes adatai kezelése kapcsán panasza van, úgy kérjük, hogy forduljon az Adatkezelőhöz az I. pontban megjelölt elérhetőségeken. Az Adatkezelő haladéktalanul kivizsgálja a panaszát és tájékoztatja annak eredményéről.

5.2. Panasz az Adatvédelmi Hatósághoz:

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendeletet vagy más jogszabályt. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy Ön jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

Magyarországon panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, mint felügyeleti hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 1 391 1400

Fax: 06 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

5.3. Kártérítéshez való joga:

Minden olyan személy, aki a GDPR megsértésének eredményeként kárt szenvedett, az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozó(k)tól vagyoni kártérítésre és/vagy sérelemdíjra jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ben meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

5.4. Bírósági jogorvoslathoz való jog:

Ön jogosult bírósághoz fordulni és a bíróságtól hatékony bírósági jogorvoslatot kérni, ha megítélése szerint a személyes adatainak a jogszabályoknak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

 1. Adatbiztonság:

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy megfelelő és hatékony fizikai, informatikai, szervezeti és adminisztratív intézkedéseket alkalmaz, hogy az Ön személyes adatai titkosságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását megőrizze.

Magyar Neuroradiológiai Társaság  

Adatkezelő